Hồ sơ tuyển sinh Tiến sĩ

239

Thí sinh nhận hồ sơ tại phòng Tuyển sinh trường Đại học Bình Dương hoặc tải hồ sơ Tiến sĩ năm 2019 tại website:

1 Biên nhận hồ sơ
2 Đề cương dự định nghiên cứu
3 Đơn xin dự tuyển NCS
4 Giấy cam kết
5 Giấy đồng ý hướng dẫn NCS
6 Giấy giới thiệu của cơ quan
7 Lý lịch khoa học
8 Thư giới thiệu của nhà khoa học
9 Tải tất cả hồ sơ

================================================================

Thí sinh nhận hồ sơ tại phòng Tuyển sinh trường Đại học Bình Dương hoặc tải hồ sơ Tiến sĩ năm 2018 tại website:

1 Biên nhận hồ sơ
2 Đề cương dự định nghiên cứu
3 Đơn xin dự tuyển NCS
4 Giấy cam kết
5 Giấy đồng ý hướng dẫn NCS
6 Giấy giới thiệu của cơ quan
7 Lý lịch khoa học
8 Thư giới thiệu của nhà khoa học
9 Tải tất cả hồ sơ