Thông báo tổ chức ôn tập và thi Trả nợ theo nhu cầu học kỳ 3 năm học 2018-2019 các hệ Đại học Liên thông, VLVH, Từ xa, TCCN.

207

Trường Đại học Bình Dương thông báo tổ chức ôn tập và thi Trả nợ theo nhu cầu học kỳ 3 năm học 2018-2019 các hệ Đại học Liên thông, Vừa làm vừa học, Từ xa, Trung cấp chuyên nghiệp.

Các sinh viên đã đăng ký và đóng học phí Trả nợ theo nhu cầu cập nhật kế hoạch tổ chức ôn tập, kế hoạch thi và thực hiện theo đúng thời gian.
Các môn thi không tổ chức ôn tập theo qui định (dưới 10 sinh viên), sinh viên sẽ nhận đề cương tự ôn tập, sinh viên liên hệ qua Email thông qua các địa chỉ sau:
  1. Đại học Vừa làm vừa học: vlvh@bdu.edu.vn
  2. Đại học Liên thông: lienthong@bdu.edu.vn
  3. Đại học Văn bằng 2: vb2@bdu.edu.vn
  4. Đại học Từ xa: tuxa@bdu.edu.vn
Kế hoạch ôn tập trả nợ học kỳ 3 – Năm học 2018 – 2019
Lịch thi trả nợ theo nhu cầu học kỳ 3 – Năm học 2018 – 2019
Sinh viên liên hệ để nhận tài liệu cần cung cấp đầy đủ thông tin: họ và tên, mã số sinh viên, môn học trả nợ.
Thời gian sinh viên liên hệ để nhận đề cương ôn tập từ ngày ra thông báo đến ngày14/08/2019.
Trân trọng./.