Thông báo cập nhật thời khóa biểu GDQP-AN đợt 2 và đợt 3 học kỳ 3 năm học 2018-2019

80

Phòng Đào tạo thông báo cập nhật Thời khóa biểu GDQP-AN đợt 2 và đợt 3 học kỳ 3 năm học 2018-2019.
Sinh viên tải Thời khóa biểu về và xem cẩn thận các lưu ý, ghi chú và tham gia lớp học đầy đủ .
(Tải TKB đợt 2 tại đây).
(Tải TKB đợt 3 tại đây).