Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020 – 2023

152

Sáng 10/5, tại phòng họp A1 khu giảng đường A, Chi bộ 3 trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Bình Dương đã tổ chức Đại hội Chi bộ 3, lần VI nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Nghi thức Chào cờ trong Đại hội

Tại Đại hội, Đ/c Nguyễn Ngọc Chiến – Bí thư Chi bộ 3 đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ 3, lần V, nhiệm kỳ 2017 – 2020. Theo đó,

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Căn cứ chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường, hàng năm Chi bộ thực hiện tốt việc tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Nhà trường cụ thể như: Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (Khóa XII) và Kế hoạch 101-KH/TU ngày 14/8/2019 của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…

Về công tác xây dựng tổ chức, cán bộ, đảng viên

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Chi ủy luôn bám sát nội dung sinh hoạt chi bộ ngày càng chuyển biến tích cực hơn, nội dung và hình thức sinh hoạt, xây dựng nghị quyết được cải tiến, tinh thần tự phê bình và phê bình được thực hiện có chất lượng với nội dung thiết thực và cụ thể; Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ gắn với sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo từng chuyên đề hàng năm.

Đ/c Nguyễn Ngọc Chiến – Bí thư Chi bộ 3 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ 3, lần V, nhiệm kỳ 2017 – 2020

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật

Thực hiện giám sát thường xuyên đối với tất cả đảng viên của Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên, về phẩm chất đạo đức, lối sống. Giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng và thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương “Về những điều đảng viên không được làm”, kết quả không có trường hợp đảng viên vi phạm.

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, kỷ cương, kỷ luật trong học tập, làm việc; Thực hành tiết kiệm; Tổ chức cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc kê khai và công khai tài sản theo đúng Thông tư hướng dẫn số 08/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ hàng năm.

Đ/c Nguyễn Ngọc Chiến nhấn mạnh “Chi bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị đúng tiến độ đề ra, các lĩnh vực về công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, đảng viên và kiểm tra, giám sát được lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt”.

Về phương hướng và mục tiêu nhiệm vụ của Chi bộ 3, nhiệm kỳ 2020 – 2023, Đ/c Nguyễn Ngọc Chiến chia sẻ: Trong nhiệm kỳ 2020 – 2023, Chi bộ 3 sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có bản lãnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm trí tuệ cao, có phương thức lãnh đạo đổi mới, khoa học và toàn diện để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhân dịp này, Chi bộ đã công nhận chính thức và trao thẻ đảng viên cho 3 đ/c trong Chi bộ

Tập trung nâng cao chất lượng công tác chuyên môn là nhiệm vụ hàng đầu và trọng tâm, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt.

Tập trung mọi nguồn lực góp phần đưa Trường Đại học Bình Dương sớm trở thành tổ chức khoa học và giáo dục tiên phong về nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ tiên tiến trong khu vực.

Đảng viên Chi bộ 3 bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023. Qua bầu cử, Đ/c Nguyễn Ngọc Khanh – Bí thư Đoàn trường giữ chức vụ Bí thư, Đ/c Hoàng Duy Thiên giữ chức vụ Phó Bí thư và đồng chí Trần Thị Ngọc Hậu – Sinh viên Khoa Ngoại ngữ khóa 20 giữ chức vụ Chi ủy viên.

Đ/c Nguyễn Ngọc Khanh (người đứng) – Bí thư Đoàn trường giữ chức vụ Bí thư Chi bộ 3

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Chi bộ 3 chụp hình lưu niệm sau khi kết thúc Đại hội

Ban Biên tập