Trường Đại học Bình Dương thông báo tổ chức Chương trình phát dung dịch rửa tay sát khuẩn Prof.BDU

73