Thời gian nghỉ Tết Dương lịch; Tết Âm lịch năm 2020 của giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh

224

Phòng Đào tạo thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch; Tết Âm lịch năm 2020 của giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh cụ thể như sau:
1. Giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh được nghỉ Tết Dương lịch năm 2020 trong 01 (một) ngày, ngày 01/01/2020 (thứ tư).
2. Giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh được nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 từ ngày 13/01/2020 (thứ hai) đến hết ngày 09/02/2020 (chủ nhật).
3. Thời gian tổ chức giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 10/02/2020 (thứ hai).
Phòng Đào tạo thông báo đến giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh biết và thực hiện./.