Kỷ niệm 74 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

45

Tinh thần ngày Quốc khánh 2/9 đời đời bất diệt!